lunes, 21 de enero de 2013

LEI ELECTORAL.- ESTUDIO COMPARATIVO DO REPARTO DE ESCANOS NO PARLAMENTO DE GALICIA NAS ELECCIONS AUTONOMICAS DO ANO 2012.- COMPARATIVA ENTRE A LEI D'DONT (SISTEMA ACTUAL) E O REPARTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL


ESTUDIO COMPARATIVO DO REPARTO DE ESCANOS NO PARLAMENTO DE GALICIA NAS ELECCIONES AUTONOMICAS DO ANO 2012


COMPARATIVA ENTRE A LEI D’HONT (SISTEMA ACTUAL) CONTRA O REPARTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL

O feito de facer este pequeno traballo comparativo non ten outra intención que poder clarificar, ou mais que nada, poder comparar qué pasaría, ou mais ben cómo serían os resultados electorais (nun caso concreto, e neste caso serían as eleccións autonómicas de Galicia celebradas no 2012), no caso de facer “outro reparto” distinto ó que se está a facer en España coa normativa electoral vixente dende a Constitución de 1978.

Pareceme digno resaltar que eleccións houbas moito antes das que coñecemos agora, aínda que eso sí, os criterios seguidos para cada caso concreto e en cada época da historia evidentemente variaron en función dos criterios políticos e normas instauradas ó efecto.

Repito que este pequeno estudio ten como finalidade facer unha comparativa entre o método ou criterios vixentes (sistema D’Hont) co que podería ser mediante un reparto directamente proporcional ós votos acadados por cada Partido ou candidatura.

E neso estamos, neso é no que se quere incidir ou mais ben, é o que se quere comparar.

Comparar o que temos, o que hai, co que pode ser ou podería ser, esto ou outro método ou criterio, pero insisto, eu opto por facer a comparativa co reparto directamente porporcional.

Para elo, tamén convén salientar que a Lei de Réxime Electoral que rixe en España é unha norma básica de carácter estatal, e que polo menos no referente ó reparto ou ó cómputo de cómo se “calculan” os escanos en todas e cada unha das eleccións que se convoquen en territorio español é a mesma. E decir, xa para resumir; que a normativa en España é a mesma en todo o territorio nacional para o cálculo do reparto de escanos, tanto sexa en eleccións para os deputados ó Parlamento Europeo, para as eleccións de Deputados do Congreso (coa excepción do Senado), para a elección dos deputados ás Comunidades Autónomas e tamén para a elección de concelleiros nas eleccións municipais.

O método ou sistema que impera en España, recollido na Lei Electoral é o denominado sistema D’Hont, o cal xa ven do século XIX. Esta denominación ven dada polo seu “inventor”, Victor D’Hont.

¿En qué consiste o reparto polo “sistema D’Hont?  Se un fai uso da curiosidade, incluso se pode atopar con definicións como que é “sistema que permite obtener el número de cargos electos asigandos a las candidaturas, en proporción a los votos conseguidos”.

Leído esto, parace insignificante o seu contido, pero parece que non parece demasiado contundente, ou polo menos non é demasiado explícita a definición, dado que “en proporción a los votos conseguidos”, pode levar a un a pensar que é un reparto proporcional puro e duro como nos ensinaron na escola. E a realidade, ou mais ben, as matemáticas, poden chegar a demostrarnos que eso non é así exactamente.

A Lei D’Hont ou sistema D’Hont, non é un sistema directamente proporcional. Esa é a primeira idea que debe de quedar clara, e eso é o que aquí se quere plasmar ou polo menos facer a comparativa precisa para que eso poida quedar claro.

Para entrar en materia sinalar que un reparto proporcional, a modo de exemplo podería ser o seguinte; pretendendo poñelo de forma sinxela para unha mellor entendemento.

O caso suposto sería ter que elexir 3 concelleiros (por poner un exemplo, aínda que se o prefiren poden pensar en deputados).

Para elo, neste caso concreto, houbo 25 votos válidamente emitidos, entre 3 candidaturas ou partidos políticos.

O resultado sería o seguinte:

Cadro nº 1
Votos válidos emitidos: 25
Escanos e elexir: 3
Porcentaxe sobre 25 votos


Partido
Votos
(%)
Reparto
A
16
64,00
1,92
B
7
28,00
0,84
C
2
8,00
0,24


Así podemos chegar á primeira conclusión que o Partido A acadou o 64% dos votos, o Partido B o 28% e o Partido C un total do 8%.

Como hai que elexir un total de 3 representantes (concelleiros ou deputados), o reparto tal como pode verse no cadro anterior, sería de 1,92, 0,84 e 0,24 para cada un.

Aquí xa se plantexa un primeiro problema ou dilema, xa que parece axeitado non ter que “repartir” ou “partir” a ningún concelleiro ou deputado electo, e polo tanto haberá que ter polo menos un criterio.

E aquí é donde xa empeza un auténtico baile de posibilidades, xa que pode haber tantas posibilidades como se queira, ou mellor dito, tantas posibilidades ou criterios como o lexislador considere oportuno.

Neste caso imos a poner, por exemplo, que o criterio fora que as candidaturas deben acadar un cociente superior a 1 e sen ter en conta os decimais, enton neste caso o reparto sería o seguinte:

Partido A       3 concelleiros
Partido B       0 concelleiros
Partido C       0 concelleiros

Evidente, por canto que nin o Partido B nin o Partido C obtiveron un cociente superior a 1.

Outro criterio, exemplo, podería ser que no caso de o reparto directamente proporcional cando quede algún resto pendente de adxudicar, este lle sexa adxudicado a aquela formación política que os decimais sexan mais altos e que estén mais próximos ó seguinte número enteiro.

Neste suposto temos que os números enteiros son os seguintes:

Partido A       1 escano
Partido B       0 escanos
Partido C       0 escanos

Quedarían por tanto 2 escanos que repartir. Estos dous escanos, co criterio mencionado, resultarían adxudicados o Partido A e o Partido B, xa que os decimais mais altos, mais próximos o seguinte número enteiro é o Partido A con 92 centésimas, e o Partido B con 84 centésimas, frente as 24 centésimas do Partido C.

Seguindo con ese criterio mencioando, os 2 escanos repartidos o resultados final sería o seguinte:

Partido A       2 escanos
Partido B       1 escano
Partido C       0 escanos


Para non cansar así xa de principio esta introducción, cómpre salientar que “ese reparto proporcional” que se indica ás veces hai que tomalo polo menos con certa cautela, por canto que “depende” dos criterios e das condicións en cómo se vai a facer ese “cálculo proporcional”.

Seguindo co suposto mencionado no cadro nº 1, agora toca facer mención a cómo se faría o cálculo aplicando o sistema D’Hont, o cal queda representado no cadro nº 1 – bis que pasamos a explicar.

Cadro nº 1 - bis
Votos válidos emitidos: 25
Escanos e elexir: 3
Escanos a
elexir
Votos
1
2
3
Partido
acadados
A
16
16,00
8,00
5,33
B
7
7,00
3,50
2,33
C
2
2,00
1,00
0,67


O suposto é o mesmo que no cadro nº 1. E decir, hai que elexir 3 escanos (concelleiros ou deputados), entre 3 Partidos e os votos emitidos foron un total de 25, acadando o Partido A un total de 16 votos, o Partido B un total de 7 votos e o Partido C un total de 2 votos.

Neste caso xa non hai dúbidas. Aplicando o sistema D’Hont, así de principio o resultado sería que o Partido A acadaría 2 escanos, o Partido B acadaría 1 escano e o Partido C non acadaría escano algún; dado que os cocientes obtidos na totalidade das contas efectuadas de dividir os votos de cada Partido entre o número de escaños e elexir, danos que os tres maiores cocientes son o 16,,00 (que lle corresponde o Partido A); o 8,00 (que lle corresponde o Partido A) e o 7,00 (que lle corresponde o Partido B); quedando sin representación o Partido C.

¿Por qué razón non ofrece dúbidas o sistema D’Hont neste caso?  Porque o criterio establecido indica, por resumir, que a adxudicación do número de escanos farase de tal xeito que serán para aqueles Partidos que obteñan os cocientes maiores entre dividir os votos acadados por cada un deles, entre o número de escanos a elexir.

Poñamos outro exemplo. Neste caso temos 4 Partidos, e hai que elexir un total de 5 escanos (concelleiros ou deputados). Houbo un total de 220 votos válidamente emitidos.

Cadro nº 2

Votos válidos emitidos: 220

Escanos e elexir: 5


Escanos a

Elexir

Votos
1
2
3
4
5
Partido
acadados
A
100
100,00
50,00
33,33
25,00
20,00
B
90
90,00
45,00
30,00
22,50
18,00
C
25
25,00
12,50
8,33
6,25
5,00
D
5
5,00
2,50
1,67
1,25
1,00


Co sistema D’Hont solamente o Partido A e o Partido B acadan representatividade, aínda que o Partido C con 25 votos (que representa un total do 11,36% (sobre os 220 votos emitidos), e o Partido D con 5 votos que suponen o 2,27%.

A primeira pregunta que se pode facer un é o por qué. E a resposta témola no sistema D’Hont. Ollando o cadro anterior, fácilmente despréndese que os cocientes (os 5 cocientes maiores) que existen no reparto da tabla son, respectivamente 100,00 (que lle corresponde ó Partido A);  90,00 (que lle corresponde ó Partido B);  50,00 (que lle corresponde ó Partido A); 45,00 (que lle corresponde ó Partido B; e por último o 33,33 (que lle corresponde ó Partido A).

Así as cousas o repartido de escanos (concelleiros ou deputados) quedaría do seguinte xeito:
Partido A       3 escanos
Partido B       2 escanos
Partido C       0 escanos
Partido D       0 escanos

Seguindo coas comparativas, retrotraémonos e voltamos ó reparto proporcional, co mesmo caso anterior indicado no cadro nº 2. Lembramos que son 5 escanos a elexir, 4 Partidos e 220 votos válidamente emitidos; repartidos tal como se indica no cadro seguinte.

O resultado sería este.

Cadro nº 2 – bis
Votos válidos emitidos: 220
Escanos e elexir: 5
Porcentaxe sobre 220 votos


Partido
Votos
(%)
Reparto
A
100
45,45
2,27
B
90
40,91
2,05
C
25
11,36
0,57
D
5
2,27
0,11


Por números enteiros acadados, o Partido A tería 2 escanos, o Partido B outros 2 escanos, e quedaría por tanto 1 escano por adxudicar. Voltamos ó dilema xa mencionado ó principio. ¿Cal sería o criterio?

Pois ben, si se aplicara aquel que se lle adxudicara o escano pendente á candidatura co decimal mais alto ou mais próximo ó numero enteiro seguinte, neste caso sería adxudicado o Partido C, xa que ten como decima o 57, en contra do 27 do Partido A ou o 11 do Partido D ou o 5 do Partido B.

Así, con ese criterio, o reparto definitivo quedaría así:

Partido A       2 escanos
Partido B       2 escanos
Partido C       1 escanos
Partido D       0 escanos

Pero neste caso como non temos mais criterios que os que poidamos imaxinar; pois entón, imaxinemos outro mais, outro diferente, para seguir comparando.

Neste caso, podería ser un criterio excluínte. O de non obter ou non acadar polo menos o 15% dos votos válidamente emitidos, co cal, para o caso que estamos a falar o Partido C e o Partido D quedarían xa excluídos de súpeto no “reparto”.

Se seguimos con ese suposto, estamos diante doutro dilema o cal non é outro que cal sería o seguinte criterio para adxudicar o escano pendente (xa que claramente o Partido A ten 2 escanos e o Partido B tamén conta con 2 escanos.

Se un supoñer falamos de “premiar” (outro criterio mais), a aquela candidatura que tivera o decimal mais alto ou mais próximo ó seguinte número enteiro, daquela este 5º escano sería adxudicado o Partido A, por canto que o decimal 27 é maior ó decimal 5 que posúe o Partido B e ó estar excluídos o Partido C e Partido D do reparto ó non acadar o mínimo esixido do 15% dos votos válidamente emitidos.

Polo tanto, e para ir concluíndo esta primeira parte, facer mención que as variables e as posibilidades son tantas, como tantos criterios e posibilidades nos dén os condicionantes que se integren na normativa á hora de facer o reparto de escanos.

Indicar tamén que o sistema D’Hont, aínda que o poida parecer, non ofrece altas posibilidades de acadar representatividade ás candidaturas minoritarias ou con baixa porcentaxe. Ou dito doutro xeito, o sistema D’Hont ofrece unhas altas posibilidades de acadar un resultado óptimo ós 2 Partidos que mellor resultado acadan; aumentando esa posibilidade aínda mais, se de principio, de partida no proceso de reparto, xa se imponen criterios excluíntes, como é o caso en España, de non entrar no reparto de escanos para aqueles Partidos que non obteñan como mínimo o 5% dos votos válidamente emitidos.

De seguido e visto o anterior, imos a analizar os datos dos resultados das Eleccións Autonómicas de Galicia celebradas no ano 2012; considerandoo así como o mais axeitado por ser as mais recentes das celebradas; aínda que o que se pretende explicar poderían ser válidas calquera das celebradas anteriormente.

O resultado real, e polo tanto conforme ó reparto contemplado no sistema D’Hont foi o seguinte; ordenado por provincias.
(en cor azul os 24 cocientes maiores, que corresponden cos 24 escanos que lle corresponden a cada candidatura ou Partido).

RESULTADOS POR PROVINCIAS
Conforme á Lei D`Hont

Cadro nº 3
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
PROVINCIA DE A CORUÑA
Escanos a elexir: 24
Recóllense o resultado das 5 formacións políticas que mais votos acadaron
Escanos
P a r t i d o s
a elexir
PP
PSOE
AGE
BNG
UPyD
1
260.941
107.381
96.008
55.499
10.400
2
130.471
53.691
48.004
27.750
5.200
3
86.980
35.794
32.003
18.500
3.467
4
65.235
26.845
24.002
13.875
2.600
5
52.188
21.476
19.202
11.100
2.080
6
43.490
17.897
16.001
9.250
1.733
7
37.277
15.340
13.715
7.928
1.486
8
32.618
13.423
12.001
6.937
1.300
9
28.993
11.931
10.668
6.167
1.156
10
26.094
10.738
9.601
5.550
1.040
11
23.722
9.762
8.728
5.045
945
12
21.745
8.948
8.001
4.625
867
13
20.072
8.260
7.385
4.269
800
14
18.639
7.670
6.858
3.964
743
15
17.396
7.159
6.401
3.700
693
16
16.309
6.711
6.001
3.469
650
17
15.349
6.317
5.648
3.265
612
18
14.497
5.966
5.334
3.083
578
19
13.734
5.652
5.053
2.921
547
20
13.047
5.369
4.800
2.775
520
21
12.426
5.113
4.572
2.643
495
22
11.861
4.881
4.364
2.523
473
23
11.345
4.669
4.174
2.413
452
24
10.873
4.474
4.000
2.312
433
Porcentaxes
45,37
18,67
16,69
9,65
1,8

Dos resultados que figuran na tabla anterior aparecen en cor azul os 24 cocientes maiores, que corresponden ós 24 deputados que ten asignados a provincia de A Coruña.

Lembrar que según os resultados oficiais o reparto por Partidos dos 24 deputados a elexir foi o seguinte:

Provincia de A CORUÑA:
PP                 13 escanos
PSOE            5 escanos
AGE               4 escanos
BNG               2 escanos
TOTAL           24 escanos

E todo elo acadado baixo os criterios do sistema D’Hont; xa que como o lector pode comprobar, os 24 cocientes maiores resultantes de dividir os votos de cada candidatura entre o número de escanos, resulta precisamente ese reparto.

Do mesmo xeito ocurre co resto das 3 provincias restantes. Somentes indicar que, o número de escanos a elexir varia, por canto que depende da poboación de cada provincia (outro criterio mais engadido, o cal non deixa de ser significativo tamén). Así á provincia de Lugo correspóndenlle elexir un total de 15 deputados, á provincia de Ourense 14 e á provincia de Pontevedra un total de 24.

Así pódese comprobar nas seguintes tablas, ó igual que na anterior da provincia de A Coruña, como os cocientes acadados polas candidaturas respectivas, corresponden ós cocientes maiores entre dividir os votos acadados entre o número de deputados a elexir, que como xa se indicou, a Lugo correspóndenlle 15, a Ourense 14 e a Pontevedra 24.

Para facilitar a comparativa nos cadros que veñen mais adiante, lembrar cómo quedaron os resultados nestas tres provincias:

Provincia de LUGO:
PP                 9 escanos
PSOE            4 escanos
AGE               1 escanos
BNG               1 escanos
TOTAL           15 escanos

Provincia de OURENSE:
PP                 8 escanos
PSOE            4 escanos
AGE               1 escanos
BNG               1 escanos
TOTAL           14 escanos

Provincia de PONTEVEDRA:
PP                 11 escanos
PSOE            5 escanos
AGE               3 escanos
BNG               3 escanos
TOTAL           22 escanos

O desglose cos cocientes obtidos son os seguintes:

Cadro nº 4
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
PROVINCIA DE A LUGO
Escanos a elexir: 15
Recóllense o resultado das 5 formacións políticas que mais votos acadaron
Escanos
P a r t i d o s
a elexir
PP
PSOE
AGE
BNG
UPyD
1
97.325
42.728
19.495
16.539
1.706
2
48.663
21.364
9.748
8.270
853
3
32.442
14.243
6.498
5.513
569
4
24.331
10.682
4.874
4.135
427
5
19.465
8.546
3.899
3.308
341
6
16.221
7.121
3.249
2.757
284
7
13.904
6.104
2.785
2.363
244
8
12.166
5.341
2.437
2.067
213
9
10.814
4.748
2.166
1.838
190
10
9.733
4.273
1.950
1.654
171
11
8.848
3.884
1.772
1.504
155
12
8.110
3.561
1.625
1.378
142
13
7.487
3.287
1.500
1.272
131
14
6.952
3.052
1.393
1.181
122
15
6.488
2.849
1.300
1.103
114
Porcentaxes
51,46
22,59
10,30
8,74
0,90
Cadro nº 5
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
PROVINCIA DE A OURENSE
Escanos a elexir: 14
Recóllense o resultado das 5 formacións políticas que mais votos acadaron
Escanos
P a r t i d o s
a elexir
PP
PSOE
BNG
AGE
DO
1
88.337
42.659
15.334
14.164
4.203
2
44.169
21.330
7.667
7.082
2.102
3
29.446
14.220
5.111
4.721
1.401
4
22.084
10.665
3.834
3.541
1.051
5
17.667
8.532
3.067
2.833
841
6
14.723
7.110
2.556
2.361
701
7
12.620
6.094
2.191
2.023
600
8
11.042
5.332
1.917
1.771
525
9
9.815
4.740
1.704
1.574
467
10
8.834
4.266
1.533
1.416
420
11
8.031
3.878
1.394
1.288
382
12
7.361
3.555
1.278
1.180
350
13
6.795
3.281
1.180
1.090
323
14
6.310
3.047
1.095
1.012
300
Porcentaxes
49,05
23,68
8,51
7,86
2,33
Cadro nº 6
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
PROVINCIA DE A PONTEVEDRA
Escanos a elexir: 22
Recóllense o resultado das 5 formacións políticas que mais votos acadaron
Escanos
P a r t i d o s
a elexir
PP
PSOE
AGE
BNG
SCD
1
207.331
100.903
70.434
58.017
9.566
2
103.666
50.452
35.217
29.009
4.783
3
69.110
33.634
23.478
19.339
3.189
4
51.833
25.226
17.609
14.504
2.392
5
41.466
20.181
14.087
11.603
1.913
6
34.555
16.817
11.739
9.670
1.594
7
29.619
14.415
10.062
8.288
1.367
8
25.916
12.613
8.804
7.252
1.196
9
23.037
11.211
7.826
6.446
1.063
10
20.733
10.090
7.043
5.802
957
11
18.848
9.173
6.403
5.274
870
12
17.278
8.409
5.870
4.835
797
13
15.949
7.762
5.418
4.463
736
14
14.809
7.207
5.031
4.144
683
15
13.822
6.727
4.696
3.868
638
16
12.958
6.306
4.402
3.626
598
17
12.196
5.935
4.143
3.413
563
18
11.518
5.606
3.913
3.223
531
19
10.912
5.311
3.707
3.054
503
20
10.367
5.045
3.522
2.901
478
21
9.873
4.805
3.354
2.763
456
22
9.424
4.587
3.202
2.637
435
Porcentaxes
42,67
20,76
14,49
11,94
1,96


Unha vez que xa sabemos o por qué ou os motivos de por qué ou cómo acadaron este número de deputados cada un dos partidos e non outros; imos a seguir facendo comparativas; pero agora a partir dos resultados reais das Eleccións Autonómicas de Galicia celebradas no ano 2012.SUPOSTO PARA O CASO DE: 

A) CIRCUNSCRIPCION UNICA (GALICIA) NO LUGAR DE 4 PROVINCIAS POR SEPARADO.

B) SISTEMA D'HONT

Esta comparativa vai a ser que en vez de facer o reparto dos 75 escanos que lle corresponen ó Parlamento de Galicia, repartidos como xa se indicou anteriormente por provincias (circunscripción electoral que lle chaman), imos a facer ese reparto cun novo criterio que sería ter como única circunscripción electoral a Galicia e así eliminar o reparto proporcional de deputados por provincias en relación a súa respectiva poboación, tal como é agora segundo a lexislación vixente.

Na tabla seguinte indicase cal sería o resultado, de acordo ó sistema D’Hont. Para elo agrúpanse os resultados das catro provincias que obtivo cada Partido, facendo o reparto entre os 75 escanos a elexir e que lle corresponden ó Parlamento de Galicia.


Cadro nº 7
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
GALICIA  (RESULTADO TOTAL AUTONOMICO, COMO CIRCUNSCRIPCION UNICA)
Escanos a elexir: 75
SUPOSTO 1
Recóllense o resultado das 5 formacións políticas que mais votos acadaron
Escanos
P a r t i d o s
a elexir
PP
PSOE
AGE
BNG
UPyD
1
653.934
293.671
200.101
145.389
21.212
2
326.967
146.836
100.051
72.695
10.606
3
217.978
97.890
66.700
48.463
7.071
4
163.484
73.418
50.025
36.347
5.303
5
130.787
58.734
40.020
29.078
4.242
6
108.989
48.945
33.350
24.232
3.535
7
93.419
41.953
28.586
20.770
3.030
8
81.742
36.709
25.013
18.174
2.652
9
72.659
32.630
22.233
16.154
2.357
10
65.393
29.367
20.010
14.539
2.121
11
59.449
26.697
18.191
13.217
1.928
12
54.495
24.473
16.675
12.116
1.768
13
50.303
22.590
15.392
11.184
1.632
14
46.710
20.977
14.293
10.385
1.515
15
43.596
19.578
13.340
9.693
1.414
16
40.871
18.354
12.506
9.087
1.326
17
38.467
17.275
11.771
8.552
1.248
18
36.330
16.315
11.117
8.077
1.178
19
34.418
15.456
10.532
7.652
1.116
20
32.697
14.684
10.005
7.269
1.061
21
31.140
13.984
9.529
6.923
1.010
22
29.724
13.349
9.096
6.609
964
23
28.432
12.768
8.700
6.321
922
24
27.247
12.236
8.338
6.058
884
25
26.157
11.747
8.004
5.816
848
26
25.151
11.295
7.696
5.592
816
27
24.220
10.877
7.411
5.385
786
28
23.355
10.488
7.146
5.192
758
29
22.549
10.127
6.900
5.013
731
30
21.798
9.789
6.670
4.846
707
31
21.095
9.473
6.455
4.690
684
32
20.435
9.177
6.253
4.543
663
33
19.816
8.899
6.064
4.406
643
34
19.233
8.637
5.885
4.276
624
35
18.684
8.391
5.717
4.154
606
36
18.165
8.158
5.558
4.039
589
37
17.674
7.937
5.408
3.929
573
38
17.209
7.728
5.266
3.826
558
39
16.768
7.530
5.131
3.728
544
40
16.348
7.342
5.003
3.635
530
41
15.950
7.163
4.881
3.546
517
42
15.570
6.992
4.764
3.462
505
43
15.208
6.830
4.654
3.381
493
44
14.862
6.674
4.548
3.304
482
45
14.532
6.526
4.447
3.231
471
46
14.216
6.384
4.350
3.161
461
47
13.913
6.248
4.257
3.093
451
48
13.624
6.118
4.169
3.029
442
49
13.346
5.993
4.084
2.967
433
50
13.079
5.873
4.002
2.908
424
51
12.822
5.758
3.924
2.851
416
52
12.576
5.648
3.848
2.796
408
53
12.338
5.541
3.775
2.743
400
54
12.110
5.438
3.706
2.692
393
55
11.890
5.339
3.638
2.643
386
56
11.677
5.244
3.573
2.596
379
57
11.473
5.152
3.511
2.551
372
58
11.275
5.063
3.450
2.507
366
59
11.084
4.977
3.392
2.464
360
60
10.899
4.895
3.335
2.423
354
61
10.720
4.814
3.280
2.383
348
62
10.547
4.737
3.227
2.345
342
63
10.380
4.661
3.176
2.308
337
64
10.218
4.589
3.127
2.272
331
65
10.061
4.518
3.078
2.237
326
66
9.908
4.450
3.032
2.203
321
67
9.760
4.383
2.987
2.170
317
68
9.617
4.319
2.943
2.138
312
69
9.477
4.256
2.900
2.107
307
70
9.342
4.195
2.859
2.077
303
71
9.210
4.136
2.818
2.048
299
72
9.082
4.079
2.779
2.019
295
73
8.958
4.023
2.741
1.992
291
74
8.837
3.969
2.704
1.965
287
75
8.719
3.916
2.668
1.939
283
Porcentaxes
45,72
20,53
13,99
10,16
1,48


O resultado deste operación quérese resaltar a cor vermella para aqueles 75 cocientes mais altos, que corresponden cos 75 escanos que correspondería elexir. Así as cousas o PP obtería un total de 38 escanos, o PSOE un total de 17 escanos, AGE acadaría a suma de 11 escanos, o BNG 8 escanos e UPyD obtería 1 escano.

Con este criterio de repartir os 75 escanos tendo en conta a Galicia como circunscripción única, en vez das 4 provincias, o resultado comparativo resulta deste xeito:

Cadro  nº8
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
GALICIA  (RESULTADO TOTAL AUTONOMICO)
Escanos a elexir: 75
SUPOSTO 1
Recóllense o resultado das 5 formacións políticas que mais votos acadaron
Escanos

Circunscripción
     Diferencia
acadados

Unica (suposto)


PP
41

38

-3

PSOE
18

17

-1

AGE
9

11

2

BNG
7

8

1

UPyD
0

1

1

TOTAL
75

75

Como pode observarse, é de salientar que habería diferencias salientables. O PP perdería 3 escanos, o PSOE tamén perdería ata 1 escano, AGE gañaría 2 mais dos que te, o BNG gañaría 1 e entraría no Parlamento unha quinta forza política, que neste caso sería a UPyD.SUPOSTO PARA O CASO DE: 

A) CIRCUNSCRIPCIONS PROVINCIAIS (4 EN TOTAL, --SISTEMA ACTUAL--)

B) SISTEMA DE REPARTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL.

Agora de seguido imos a facer outra comparativa mais. Neste caso voltamos ás provincias como circunscripción electoral, tal como é hoxe en día; y en vez de aplicar o sistema D’Hont, imos a aplicar ós resultados reais de cada Partido, un reparto directamente proporcional.

(Aclaración: Neste suposto non se ten ningún outro criterio discriminatorio ou excluínte, como podería ser o caso de non acadar polo menos o 1% dos votos totales válidamente emitidos, para así darle maior cobertura de posibilidades de acadar representación o maior número posible de Partidos)

Os resultados cos criterios indicados quedarían así:

SUPOSTOS POR PROVINCIA CON REPARTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL

Cadro nº 9
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
PROVINCIA DE A CORUÑA
SUPOSTO 2
Escanos a elexir: 24
REPARTO DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL
Recóllense o resultado das 7 formacións políticas que mais votos acadaron
SUPOSTO de Resultados que se
acadarían polo reparto
directamente proporcional
Partidos
Votos
(%)
Reparto
Reparto
Reparto
Diferencia

acadados

porcentual
redondeado
real

PP
260.941
44,32
10,64
11
13
2
PSOE
107.381
18,24
4,38
4
5
1
AGE
96.008
16,31
3,91
4
4
0
BNG
55.499
9,43
2,26
2
2
0
UPyD
10.400
1,77
0,42
1
0

EB
8.693
1,48
0,35
1
0

CxG
5.466
0,93
0,22
1
0

Resto de candidaturas

7,53
Total de escanos  -->
24
24
Total votos

provincia
575.100
Total
100,00
Cadro nº 10
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
PROVINCIA DE A LUGO
SUPOSTO 2
Escanos a elexir: 15
REPARTO DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL
Recóllense o resultado das 7 formacións políticas que mais votos acadaron
SUPOSTO de Resultados que se
acadarían polo reparto
directamente proporcional
Partidos
Votos
(%)
Reparto
Reparto
Reparto
Diferencia

acadados

porcentual
redondeado
real

PP
97.325
51,46
7,72
8
9
1
PSOE
42.728
22,59
3,39
4
4
0
AGE
19.495
10,31
1,55
2
1
-1
BNG
16.539
8,75
1,31
1
1
1
UPyD
1.706
0,90
0,14
0
0

EB
1.439
0,76
0,11
0
0

CxG
1.144
0,60
0,09
0
0

Resto de candidaturas

4,63
Total de escanos  -->
15
15
Total votos

provincia
189.124
Total
100,00
Cadro nº 11
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
PROVINCIA DE OURENSE
SUPOSTO 2
Escanos a elexir: 14
REPARTO DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL
Recóllense o resultado das 7 formacións políticas que mais votos acadaron
SUPOSTO de Resultados que se
acadarían polo reparto
directamente proporcional
Partidos
Votos
(%)
Reparto
Reparto
Reparto
Diferencia

acadados

porcentual
redondeado
real

PP
88.337
49,05
6,87
7
8
1
PSOE
42.659
23,69
3,32
4
4
0
AGE
15.334
8,51
1,19
1
1
0
BNG
14.164
7,87
1,10
1
1
0
DO
4.203
2,33
0,33
1
0

EB
3.246
1,80
0,25
0
0

CxG
2.800
1,55
0,22
0
0

Resto de candidaturas

5,19
Total de escanos  -->
14
14
Total votos

provincia
180.087
Total
100,00
Cadro nº 12
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
PROVINCIA DE A PONTEVEDRA
SUPOSTO 2
Escanos a elexir: 22
REPARTO DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL
Recóllense o resultado das 7 formacións políticas que mais votos acadaron
SUPOSTO de Resultados que se
acadarían polo reparto
directamente proporcional
Partidos
Votos
(%)
Reparto
Reparto
Reparto
Diferencia

acadados

porcentual
redondeado
real

PP
207.331
42,67
9,39
10
11
1
PSOE
100.903
20,77
4,57
5
5
0
AGE
70.434
14,50
3,19
4
3
-1
BNG
58.017
11,94
2,63
3
3
0
SCD
9.566
1,97
0,43
0
0

UPyD
7.985
1,64
0,36
0
0

EB
4.914
1,01
0,22
0
0

Resto de candidaturas

5,50
Total de escanos  -->
22
22
Total votos

provincia
485.874
Total
100,00

RESUMEN E COMPUTO DO REPARTO POR PROVINCIA APLICANDO O SISTEMA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL (SIN SISTEMA D'HONT)


Entón así, se facemos a suma dos resultados que acadarían cada Partido en cada unha das 4 provincias, quedarían un Parlamento moi diferente ó real e incluso ó que amosábamos no suposto anterior.

O reparto quedaría así:

Cadro nº 14
Suposto de suma por provincias, con reparto
directamente proporcional.
SUMA
REPARTO
DIFERENCIA
CO
LU
OU
PO
TOTAL
REAL
PP
11
8
7
10
36
41
-5
PSOE
4
4
4
5
17
18
-1
AGE
4
2
1
4
11
9
2
BNG
2
1
1
3
7
7
0
UPyD
1
0
0
0
1
0
1
EB
1
0
0
0
1
0
1
CxG
1
0
0
0
1
0
1
DO
0
0
1
0
1
0
1
SUMAS
24
15
14
22
75
75
0
CO = A Coruña
LU = Lugo
OU = Ourense
PO = Pontevedra

Neste suposto poden observarse diferencias sustanciais, por canto que o PP tería un total de 36 escanos frente ós 41 obtidos realmente, o PSOE quedaría con 17 en vez dos 18; AGE tería un total de 11 escanos frente ós 9 acadados; o BNG sumaría ata un total de 7 escanos, igual que os reais, e entrarían con representación no Parlamento ata un total de 4 Partidos mais con 1 escano cada un deles (UPyD, EB, CxG e DO).

SUPOSTO PARA O CASO DE: 

A) CIRCUNSCRIPCION UNICA (GALICIA).

B) SISTEMA DE REPARTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL.Por último, xa para rematar coas comparativas ou supostos, imos a facer un remix de criterios novos. Ningun deles en vigor, como é de facer a simulación de circunscripción electoral única (Galicia) e facer un reparto directamente porporcional en relación ós votos acadados por cada unha das forzas políticas que se presentaron ás Eleccións Autonómicas de Galicia do ano 2012.

O resultado é o seguinte:


REPARTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL OS VOTOS ACADADOS SENDO CIRCUNSCRIPCION UNICA GALICIA.

Cadro nº 14
ELECCIONS AUTONOMICAS EN GALICIA.- ANO 2012
COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA
 --(SUPOSTO DE CIRCUNSCRIPCION UNICA)--
SUPOSTO 2
Escanos a elexir: 75
REPARTO DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL
Recóllense o resultado das 7 formacións políticas que mais votos acadaron
SUPOSTO de Resultados que se
acadarían polo reparto
directamente proporcional
Partidos
Votos
(%)
Reparto
Reparto
Reparto
Diferencia

acadados

porcentual
redondeado
real

PP
653.934
45,72
34,29
35
41
6
PSOE
293.671
20,53
15,40
16
18
2
AGE
200.101
13,99
10,49
11
9
-2
BNG
145.389
10,17
7,62
8
7
-1
UPyD
21.212
1,48
1,11
2
0

EB
17.116
1,20
0,90
1
0

SCD
15.781
1,10
0,83
1
0

CxG
14.459
1,01
0,76
1
0

PACMA
7.729
0,54
0,41
0
0

Resto de candidaturas

4,25
Total de escanos  -->
75
75
Total votos

en Galicia
1.430.185
Total
100,00

Aquí neste novo suposto tamén atopamos diferencias sustanciais no resultado final. O PP acadaría un total de 35 escanos (6 menos dos que realmente obtivo); o PSOE acadaría 16 escanos (1 menos do que conseguiu), AGE alcanzaría un total de 11 escanos (2 mais dos que realmente obtiveron); BNG chegaría ata os 8 escanos (1 mais dos que na realidade acadaron), e conseguirían representación no Paralmento de Galicia a UPyD con 2 escanos, así como EB, SCD e CxG con 1 escano cada un deles.

Claro que o lector pode pensar á vista do reparto anterior que se ter a man moi aberta para aqueles Partidos que obtiveron menos de 1 escano, é decir que teñen como resultado á hora de repartir os 75 escanos menos de 1, ou cero coma algo; e a verdade é que non lles falta razón.

Pero entón, xa para ir rematando, ó que sí podemos concluir é que á vista dos resultados, como mínimo e sen lugar a dúbidas estos Partidos obtiveron estos resultados:

O PP obtivo 34 escanos; o PSOE 15; AGE 10; BNG 7 e UPyD 1; xa que obteñen respectivamente no reparto estos números enteiros, sen contar os decimais.

Se facemos a suma destos escanos vaise á cifra de 67, que para chegar ata o total de 75 dos que se compón o Parlamento de Galicia habería que buscar un ou varios criterios para saber cómo se reparten os 8 escanos que faltan. E ese traballo xa llo deixoo ó lector para que poida seguir cabilando sobre o asunto.

A modo doutra curiosidade máis e xa para rematar, sinalar que o resto das candidaturas non contempladas no reparto do cadro anterior (por ser moi baixa a súa porcentaxe de votos acadados), representan ata un 4,25% do total, que se lle aplicamos esta porcentaxe ó total dos 75 escanos que hai que repartir no Parlamento, representa 3,1875 de escanos que ó final acaban repartíndose entre o resto dos Partidos de maior e mellor resultados proporcionais.

O mencionado 4,25% de 1.430.185 votos válidamente emitidos e que se tiveron en conta para facer estos supostos, acadan a nada despreciable cifra de 60.782 


No mapa coloreado en verde figuran os países en que actualmente se aplica o "sistema D'Hont" como criterio á hora do reparto de escanos nas eleccións.

No hay comentarios:

Publicar un comentario